Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk

Poselska interwencja w gminie Długołęka

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Na prośbę mieszkańców gminy Długołęka posłanka Partii Zieloni Małgorzata Tracz złożyła 17 sierpnia 2020 r. interwencję poselską do wójta gminy w sprawie planowanej budowy zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i recyklingu w Łosicach.
Poselska interwencja w gminie Długołęka

Poselska interwencja w gminie Długołęka
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Poselska interwencja w gminie Długołęka
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Poselska interwencja w gminie Długołęka
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

Sprawa stała się głośna dzięki zaangażowaniu mieszkańców wszystkich 47 miejscowości w gminie, którzy od 2011 monitorują sprawę, a w czerwcu bieżącego roku w każdej z miejscowości przygotowali petycję i łącznie zebrali ponad 3 tysiące podpisów.

Małgorzata Tracz w swojej interwencji podkreśla, iż planowana inwestycja nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz stwarza realne zagrożenie spowodowania zanieczyszczeń wód podziemnych na rozległym obszarze.

Zwraca też uwagę, iż planowane przedsięwzięcie jest niewspółmiernie duże do potrzeb gminy Długołęka i spowoduje krytyczne obciążenie transportem okolicznych miejscowości. Ponadto, w przedstawionym przez inwestora raporcie oceny oddziaływania na środowisko pominięto kwestie wpływu inwestycji na środowisko, nie tylko na obszar Natura 2000, ale też na specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dolnej.

Wrocław, 17 sierpnia 2020 r.

Do:

Wojciech Błoński

Wójt Gminy Długołęka

Robotnicza 12, 55-095 Długołęka

Roman Potocki

Starosta Powiatu Wrocławskiego

Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Wojciech Rejman

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

aleja Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław

Waldemar Kulaszka

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

ul. Józefa Chełmońskiego 14

51-630 Wrocław

Przemysław Daca

Prezes Wód Polskich

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

INTERWENCJA POSELSKA

ws. budowy Zakładu przetwarzania ZSEiE i recyklingu w Łosicach, gmina Długołęka

Szanowni Państwo!

We wtorek, 4 sierpnia 2020 r. wraz z moimi współpracownikiem społecznym Przemysławem Paluszkiem i sympatyczką Partii Zieloni Jolantą Baran wzięłam udział w spotkaniu z mieszkankami i mieszkańcami podwrocławskiej gminy Długołęka, zaniepokojonymi inwestycją planowaną na terenie wsi Łosice. W pobliżu znajdujących się na terenie przedmiotowej wsi ujęć wody ma bowiem powstać zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i recyklingu. Mieszkanki i mieszkańcy gminy od 2011 roku monitorują tę sytuację.

W czerwcu 2020 roku mieszkanki i mieszkańcy każdej z 41 miejscowości gminy Długołęka przygotowali petycje w tej sprawie i łącznie w ciągu kilku dni zebrali ponad 3 tys. podpisów wyrażając swój sprzeciw wobec planowanej inwestycji. W lipcu bieżącego roku dołączyło do nich Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Długołęka „Ostoja”. Dostrzegli oni szereg nieprawidłowości w związku z planowaną budową Zakładu przetwarzania ZSEiE i recyklingu w Łosicach.

W piśmie z dnia 24 lipca 2020 r. skierowanym do Wójta Gminy Długołęka, Pana Wojciecha Błońskiego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Długołęka „Ostoja” wskazano, że planowana inwestycja:

− nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

− stwarza realne zagrożenie spowodowania zanieczyszczeń wód podziemnych na rozległym obszarze.

Ponadto, dostarczony przez inwestora raport oddziaływania na środowisko jest niekompletny i zawiera błędy. Istotne okoliczności dotyczące planowanego przedsięwzięcia zostały przez inwestora opisane w odrębnych pismach niewchodzących w skład raportu ooś, bez udziału autorów sporządzających wspomniany raport, a zatem niespełniające wymagań określonych w przepisach. Pragnę w tym miejscu podnieść, że udostępniony drogą elektroniczną raport ooś nie został podpisany przez autora, w szczególności oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej, przez co de facto nie może być on przedmiotem uzgodnień. Co więcej pełna i aktualna wersja raportu ooś, zawierająca uzupełnienia i wyjaśnienia, nie została udostępniona organom opiniującym i uzgadniającym. Przedmiotowy raport zarówno w formie pierwotnej, jak i w uaktualnionej, ale wciąż błędnej postaci, nie został skonsultowany z mieszkankami i mieszkańcami gminy Długołęka.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2002 roku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka umieszcza przedmiotową działkę nr 28/9 (obręb Łosice) w granicach obszaru o przeznaczeniu AG1 (tj. tereny funkcji aktywności gospodarczej z wykluczeniem inwestycji uciążliwych). W MPZP działka ta jest umieszczona w granicach obszaru kategorii P/U – produkcja / usługi. Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i recykling nie mieszczą się w funkcji wiodącej terenu, ponieważ jest to de facto gospodarowanie odpadami czyli inna kategoria działalności.

Ponadto planowane przedsięwzięcie nie jest zgodne z ustaleniami MPZP (par. 3 ust. 3 pkt. 3a), gdzie „uciążliwość prowadzonej działalności powinna się zamykać w granicach terenu”. Planowana inwestycja (o nominalnej wydajności przetwarzania określonej na 25000 ton rocznie) jest nie tylko niewspółmierna do potrzeb Gminy Długołęka, ale także spowoduje krytyczne obciążenie transportem. Ciężarówki przewożące odpady będą kursować przez okoliczne miejscowości, w tym przez Dobroszów Oleśnicki, gdzie nie ma chodników. Dodatkowo miejscowe drogi niższych kategorii nie są przystosowane do przenoszenia ruchu pojazdów ciężarowych.

Planowany zakład ma wg niekompletnego raportu ooś generować hałas na poziomie 50-55 dB, który z pewnością można uznać za uciążliwość przekraczającą granice działki. Dopiero na podstawie analizy akustycznej będzie można stwierdzić, czy przekroczone zostaną normy hałasu na pobliskich terenach rekreacyjnych, w tym na położonym nieopodal placu zabaw.

Co więcej, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wiąże się ze zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza pyłami, jeśli nie bezpośrednio pochodzącym z działalności zakładu, to generowanymi przez obsługujące zakład samochody ciężarowe.

Dostarczony przez inwestora raport ooś zawiera ewidentne braki w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru na którym planowana jest inwestycja. W sąsiedztwie znajduje się obszar Natura 2000, z występującymi chronionymi gatunkami, jak kozioróg dębosz i prawdopodobnie pachnica dębowa. Ponadto, zanieczyszczenia z uwalniających się odpadów niebezpiecznych, prowadzące do skażenia powietrza, gleby i wody, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla gruntów, upraw, terenów zalesionych i ekosystemów. Inwestor nie zakłada również możliwości przepełnienia zbiornika wodnego, służącego do odprowadzania wód opadowych z nieprzepuszczalnych części nieruchomości, w tym budynków, parkingu, placu manewrowego i powierzchni pod wiatami. Należy zwrócić uwagę, że pod wiatami składowane będą odpady mogące zawierać substancje niebezpieczne, które poddane wypłukiwaniu i uwalnianiu pod wpływem deszczu, wiatru i temperatury, przedostaną się do zbiornika i rowu melioracyjnego. Mieszkanki i mieszkańcy gminy Długołęka są zdania, że dla gminy w 70% rolniczej, bezpieczeństwo i jakość upraw jest kwestią priorytetową. Ponadto w otoczeniu inwestycji znajduje się obszar chroniony Natura 2000 i tereny zalesione z rzadkimi gatunkami fauny i flory. Dodatkowo, osoby korzystające z tych terenów podważają jakość i aktualność analizy środowiskowej. Dokumentacja fotograficzna jest nieaktualna i nie odpowiada występującym na tym obszarze gatunkom ptactwa i płazów, a także wielkości, gatunkom i ilości istniejącego drzewostanu.

Dlatego należy podnieść, że w raporcie OOŚ pominięto kwestie wpływu inwestycji na środowisko, nie tylko na obszar Natura 2000, w tym na specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dobrej, jak również nie wykonano rzetelnej inwentaryzacji przyrodniczej.

Dr hab. Jurand Wojewoda, pracownik Zakładu Geologii Strukturalnej i Kartografii Geologicznej Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, niekwestionowany autorytet w dziedzinie hydrologii i geologii, sporządził autorską analizę pt. „Rzeczywiste i potencjalne strefy zagrożeń geośrodowiskowych w północnej i środkowej części gminy Długołęka”. Ta analiza jest znacząco odmienna od zamieszczonej w raporcie OOŚ charakterystyki środowiska wodnego i oddziaływania planowanej inwestycji na nie. Dr hab. Wojewoda wskazuje, że:

− Obszar ten, z uwagi na swoją lokalizację, stanowi potencjalną i  bezpośrednią rezerwę dla aglomeracji wrocławskiej.

− Obszar znajduje się na pograniczu dwu dużych jednostek geologicznych – bloku wielkopolskiego i bloku dolnośląskiego. Granicę wyznacza silnie zuskokowana strefa – tzw. strefa uskoków Środkowej Odry (SUSO). Strefa ta ma stare, liczące sobie ponad 300 mln lat założenia, jednak jest ciągle aktywna. Tym samym nadal wykazuje dużą aktywność sejsmiczną, a przemieszczenia na uskokach tej strefy dochodzą do 2-3 mm na 10 lat.

− Planowana lokalizacja inwestycyjna w Łosicach znajduje się w miejscu, w  którym uskoki o  różnych kierunkach przecinają się wzajemnie tworząc potencjalne strefy migracji dla wód infiltrujących i tym samym związanych z nimi zanieczyszczeniami. Takie miejsca są szczególnie istotne dla zagadnienia ew. przewodnictwa hydraulicznego.

− Inwestycja ma zostać zlokalizowana na obszarze zbudowanym z  utworów bardzo dobrze przepuszczalnych - piasków i  piasków ze żwirem, rzecznych oraz wodnolodowcowych, które praktyce stanowią hydrogeologiczny Pierwszy Poziom Wód podziemnych (PPW). Ten natomiast, stanowi podstawę zasilania w wodę wszystkich lokalnych ujęć, zwłaszcza studni kopanych.

− Obszar na którym planowana jest inwestycja można z dużym prawdopodobieństwem uznać za strefę możliwego mieszania się wód podziemnych i powierzchniowych, co zatem jest oczywistą przesłanką do szczególnego zabezpieczenia i ochrony tej strefy przed zanieczyszczeniem lub skażeniem.

− W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się strumień hydrodynamiczny, a zwierciadło wody PPW występuje na głębokości do 1 m. Sytuacja taka dodatkowo zwiększa ryzyko zanieczyszczenia strumienia z powierzchni. Stosunkowo cienka warstwa aeracji, nie dosyć że nie chroni w żaden sposób wody podziemnej, to do tego znaczną jej część stanowią mniej lub bardziej użytkowane gleby. Ich zanieczyszczenie, a tym bardziej skażenie, stanowi nieodwracalną szkodę – dobra gleba kształtuje się tysiącami lat, jej zniszczenie może nastąpić w ciągu paru godzin. Dodatkowo, zanieczyszczone składniki gleby są pobierane przez przez roślinność, a w dalszej kolejności przez wszystkich uczestników lokalnego łańcucha pokarmowego, co znacznie zwiększa ryzyko transmisji zanieczyszczenia, zwłaszcza nieuświadomionego.

− Wytypowany obszar jest zdecydowanie newralgiczny pod względem ew. migracji zanieczyszczeń w drodze mieszania się wód podziemnych lub w następstwie infiltracji z powierzchni terenu.

Powyższe wnioski, z analizy przeprowadzonej przez niezależnego eksperta, jasno wskazują na niekompletne opracowanie sytuacji hydrogeologicznej w raporcie OOŚ. Ponadto, raport ten wymienia wyłącznie jedno ujęcie wody, znajdujące się w odległości ok 200 m od terenu inwestycji. Tymczasem przeprowadzona przeze mnie wizja lokalna i analiza dokumentacji potwierdza obecność przynajmniej trzech innych ujęć wody, znajdujących się w pobliżu planowanej inwestycji, na działkach o numerach 17, 20, 29/3. Raport OOŚ wymaga zatem uzupełnienia o oddziaływania na te ujęcia wody, zwłaszcza w kontekście opracowania przygotowanego przez dr. hab. Juranda Wojewodę

Z poważaniem,

Małgorzata Tracz

Więcej informacji znajdziesz w gazecie powiatu wrocławskiego
Express Wrocławski


Fot: Milena Dudzińska/redo © 2007 - 2023 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Wtorek 5 grudnia 2023
Imieniny
Kryspiny, Norberta, Sabiny

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl